I join the HIVE Revolution

in The City of Neoxian9 months ago
In order to get better, you must change. As Joe Dispensa writes: "The greatest addiction is the addiction of oneself."

Для того, щоб стати краще обов'язково потрібно змінюватись. Як пише Джо Диспенза: “Найбільше відвикання це відвикання від самого себе”.

2bP4pJr4wVimqCWjYimXJe2cnCgnJ9G9QNmqTDxV4KQ.png

After I read the article - https://peakd.com/revolution/@hivebuzz/revolution-revolution#@cranium/q9pqdf. I realized that I could not stay away from such an event. My very first wish was to join the HIVE revolution as soon as I read it. After a few minutes of hesitation, my greed had taken a toll on me. I have reviewed the potential payments to STEEM and was sorry to I will can to lose that extra income.

Після того, як я прочитав статтю - https://peakd.com/revolution/@hivebuzz/revolution-revolution#@cranium/q9pqdf. Я зрозумів, що не можу бути осторонь такої події. Самим першим бажанням було приєднатись до революції HIVE відразу після того як, я прочитав. Після декількох хвилин вагань моя жадібність взяла на ді мною гору. Я переглянув потенціальні виплати на STEEM і мені стало шкода позбавлятись такого додаткового доходу.

image.png

My main pay is about $ 700 a month. On the STEEM platform, I earned 13.3% of my monthly salary by simply duplicating my posts from HIVE to STEEM. Or, by duplicating your articles in different communities.

Моя заробітня плата за основним місцем роботи становить біля 700 $ в місяць. На платформі STEEM я заробляв 13,3% від місячної заробітної плати просто роблячи дублікат своїх постів із HIVE на STEEM. Або, роблячи дублікати своїх статей в різні спільноти.

image.png

This morning I was almost ready to give up the idea of taking part in the revolution. I don't know what helped me change my mind, but I decided to stop any posts (articles and comments) on the accounts I currently control. (8 accounts in total). This article will be the last post on all my STEEM accounts.

Сьогодні вранці я практично був готовий відмовитись від ідеї прийняти участь в революції. Не знаю, що допомогло мені змінити свою думку, але я вирішив припинити будь-які публікації (статті та коментарі) на аккаунтах які я контролюю в даний момент. (Всього 8 акаунтів). Ця стаття буде останньою публікацією на всіх моїх аккаунтах STEEM.

image.png

Now I`m wondering what made me change my mind. I think this is a multifactorial solution (here are some clever words I know :)) Let's figure it out ...

Тепер мені самому стало цікаво, що ж змусило мене змінити своє рішення. Думаю, це мультифакторіальне рішення (ось які розумні слова я знаю :) ) Давайте розбиратись...

image.png

First, I earn a lot more from HIVE, plus HIVE has a lot more potential in terms of long-term token value growth.

По-перше, на HIVE я заробляю значно більше, плюс до цього HIVE має значно більший потенціал в плані довгострокового росту цінності токену.

image.png

Secondly, I want to be honest with myself and everyone on the HIVE blockchain. (I will explain this in more detail. When I publish on both HIVE and STEEM, I simultaneously support both platforms, which is a kind of hypocrisy for both platforms.)

По-друге, я хочу бути чесним і перед собою і перед всіма на блокчейні HIVE. (Більш детально поясню цей пункт. Коли я публікую і на HIVE і на STEEM я одночасно підтримую обидві платформи, що є своєрідним лицемірством по відношенню як до однієї так і до іншої платформи.)

image.png

Third, any of my posts bind me for an additional 13 weeks to the STEEM platform. Exactly how long will it take to bring out the new STEEM POWER that I would receive. After that, I would bring my tokens to the exchange and add trading activity to them. I don't want to do that.

По-третє, будь-які мої публікації прив'язують мене на додаткові 13 тижнів до платформи STEEM. Саме скільки мені буде необхідно чекати, щоб вивести нову STEEM POWER, що я б отримував. Псля чого, я б виводив свої токени на біржу і додавав активності в торгівлі ними. Робити цього я не хочу.

image.png

Fourth, no matter how much time I spend on publishing on STEEM, it's still the most expensive resource I could use to read and write a comment under another article on HIVE.

В четверте, як би мало я не витрачав часу на публікації на платформі STEEM, це все одно витрачання найдорожчого ресурсу, який би я міг використати, щоб прочитати і написати коментар під ще однією статтею на HIVE.

image.png

It was a very difficult decision. It took me over 12 hours to make the final decision. I am glad that I did not hurry and was able to deal with my wishes and intentions. The conclusion is very simple: "I join the HIVE Revolution."

Це було дуже складне рішення. На остаточне прийняття рішення мені знадобилося понад 12 годин. Я радий що не спішив і зміг розібратись зі своїми бажаннями та намірами. висновок дуже простий: “Я приєднуюсь до HIVE революції”.

image.png

image.png

AD

Each next of my referrals receives a X HIVE (X=1$) gift and 1 additional booster pack as soon as the gift sending function is possible. Plus, you and I also get 2 booster packs, under the prerequisites of a referral program. I already have 10 referrals, so in addition to the above, you will receive an additional 1 Epic card (the chance of receiving which, with the booster pack open, is only 4%).

Кожний наступний мій реферал отримує подарунок в розмірі X HIVE (X=1$) та 1 додатковий booster pack, як тільки стане можлива функція відправки подарунків. Плюс, до X HIVE (X=1$)* ви, та я, також отримуємо по 2 booster pack, по попереднім умовам реферальної програми. У мене вже Є 10 рефералів, тому, крім описанного вище, ви отримаєте додаткову 1 Епічну карту (шанс на отримання якої, при відкриті booster pack, всього 4%).

Total: X HIVE=1$, 3 boosters, 1 Epic card.

Ітого: X HIVE=1$, 3 boosters, 1 Epic card.