Could Hive be as big as Facebook? / Czy Hive może być tak duży jak Facebook? [EN/PL]

in LeoFinance2 months ago


en11.png

Hive as an idea of a decentralised social media ecosystem is something that I think will only start to grow as more and more cryptocurrency users and more people want to use it like the 'normal' websites we are used to on a daily basis.

Browser games such as @splinterlands or @dcitygame, token exchange sites such as beeswap and LeoDex and the interfaces PeakD and LeoFinance are just a glimpse of what the Hive network can offer. Looking at post @taskmaster4450 regarding the growth of the cryptocurrency world in relation to the internet got me thinking about why Hive could be as big as Facebook.

Obviously Facebook has been referenced here as a sure metaphor for something very large, in its place you can type in another portal or website. I have used it for illustrative purposes. Wondering why Hive has not yet shot up exponentially in terms of the number of users I will tell you in another upcoming article about the threshold of entry to the Hive platform, which apparently is not so easy after all.

Hive as the vast majority of you probably know is not only about having your own blog and writing comments but also a place to make various investments, exchange tokens, play games or gamble. The space that Hive offers for developers is quite large. We can create our own Hive interface and base our own token on it. We can write a browser game based on NFT and create a community around this game. And if someone is as ambitious as inventive, they can create their own blockchain explorer that would reward users for using it. Really, the ideas are many.

The problem here is this mythical entry threshold. I'll talk about what it is and how to understand it in an upcoming big post I've been working on for a few weeks now, and I base my theses on being in this ecosystem for a few years and on hundreds of questions asked by my friends I've invited to the platform.

Back to the question posed in the topic, Can Hive be as big as Facebook? The answer is yes. The more important question should be when it will happen.

Thank you and until next time, Nervi.pl11.png

Hive jako idea ekosystemu zdecentralizowanych mediów społecznościowych jest czymś co moim zdaniem dopiero zacznie rosnąć kiedy użytkowników kryptowalut będzie coraz więcej i coraz więcej osób będzie chciało korzystać z nich jak z "normalnych" stron internetowych, do których jesteśmy przyzwyczajeni na co dzień.

Gry przeglądarkowe takie jak @splinterlands czy @dcitygame, strony wymiany tokenów takie jak beeswap oraz LeoDex oraz interfejsy PeakD i LeoFinance to tylko zalążek tego co może oferować sieć Hive. Spoglądając na post @taskmaster4450 odnośnie rozwoju świata kryptowalut w odniesieniu do Internetu skłoniło mnie do przemyśleń dlaczego Hive może być tak duży jak Facebook.

Oczywiście portal Facebook został tutaj przywołany jako pewna metafora czegoś bardzo dużego, w jego miejsce możecie wpisać inny portal czy stronę internetową. Użyłem go do celów poglądowych. Zastanawiając się dlaczego Hive jeszcze nie wystrzelił wykładniczo pod względem ilości użytkowników opowiem w innym najbliższym artykule odnośnie progu wejścia na platformę Hive, który z pozoru jednak nie jest taki niski.

Hive jak pewnie zdecydowana większość z Was wie to nie tylko posiadanie swojego bloga i pisanie komentarzy ale także miejsce do różnych inwestycji, wymiany tokenów, grania w gry czy uprawiania hazardu. Przestrzeń jaką Hive oferuje dla programistów jest dosyć duża. Możemy sami utworzyć swój interfejs Hive i oprzeć na nim własny token. Możemy napisać grę przeglądarkową opartą na NFT i tworzyć wokół tej gry społeczność. A jeżeli ktoś jest równie ambitny co pomysłowy to może utworzyć własny eksplorator blockchaina, który by nagradzał użytkowników za korzystanie z niego. Naprawdę, pomysłów jest wiele.

Problemem tutaj jest ten mityczny próg wejścia. O co z nim chodzi i jak go rozumieć opowiem w nadchodzącym dużym poście, który opracowuję już od kilku tygodni a swoje tezy opieram na kilkuletnim przebywaniu w tym ekosystemie oraz na setkach pytań zadanych przez moich znajomych, których zaprosiłem na platformę.

Wracając do pytania postawionego w temacie, Czy Hive może być tak duży jak Facebook? Odpowiedź brzmi tak. Ważniejszym pytaniem powinno być Kiedy to się stanie.

Dziękuję i do następnego, Nervi.

Posted Using LeoFinance Beta

Sort:  

Hive's at 50,000 monthly active users while FB is around 2.8 billion active users. We have some catching up to do. It will take a lot of promotion, marketing and also UI changes. I'll celebrate if we hit 1 million.


Posted via proofofbrain.io

Totally agree. Such an active million users would be a big step. I'm increasingly working on Twitter and other sites to encourage Hive. Small steps but hopefully successes will come eventually.

Me too.. promoting posts on Twitter is hopefully helping to get some word out. I think Reddit might be good for an occasional comment here and there. We used to have comments about Steemit on Reddit back in 2017/2018 but now I don't see anything about Hive on the main crypto forums there anymore. Sad.


Posted via proofofbrain.io

Do we have things like a hive follow button and share button html code wise? What is the process of getting an account these days? I know you can get one through splinterlands but you have to purchase a spell book. Will take some organization and heavy promoting to go after facebook. upvoted

Do we have things like a hive follow button and share button html code wise?

It seems to me that there is no such function as sharing a post elsewhere. You can certainly distribute as a link on Twitter, if that's what you're asking.

What is the process of getting an account these days?

A couple of methods are. You can create an account for free by providing your phone number. You can create an account with the power of your account (Resource Credits). Or there are services that offer to create an account for a small dollar amount.

I agree. A little promotion needs to be done to show people that cryptocurrencies are not just about price and investment but also about community and super people.